VDS Evenement & Show B.V. Onlinediscowinkel.nl – Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VDS Evenement & Show B.V. (hierna : VDS) zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna : Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie http://www.onlinediscowinkel.nl.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

6. Onder “koper” wordt verstaan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die tot VDS in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten of diensten worden verleend.

7. Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden VDS derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.

2. Ondanks dat de inhoud van de internetsite met de grootste zorg is samengesteld garandeert VDS niet de juistheid hiervan. Specificaties, productuitvoeringen, verpakkingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Eventuele leveringen na ontvangst en beoordeling zichtmodel of vervolgleveringen kunnen afwijken. VDS is nimmer aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer VDS het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.

4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens VDS schriftelijk zijn vastgelegd.

5. Het bestelformulier kan op een tweetal wijzen worden verzonden aan VDS: a) door het invullen van het bestelformulier op onze Internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding,

b) door het inzenden van een uitgeprinte, ingevulde en ondergetekende versie van het bestelformulier zoals afgebeeld op onze Internet site.

6. Koper en VDS komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze Voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

7. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VDS. VDS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VDS dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen, betalingen en levering

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief omzetbelasting. VDS geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.

2. De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4. Als op onze prijslijst of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, dan behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

5. Als geldige betalingswijzen worden gezien, een betaling op rekening (te voldoen binnen 8 dagen), vooruitbetalen of het contact betalen bij het afhalen van de goederen. Bij de vooruitbetaling ontvangt u eerst een factuur thuis welke u kunt betalen. Op het moment dat VDS deze betaling heeft ontvangen, zullen de bestelde goederen worden afgestuurd.

6. Bij betaling op rekening dient de betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van VDS.

7. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van VDS op de koper onmiddellijk opeisbaar.

8. Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is deze vanaf de dag waarop betaling aan VDS uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.

9. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die VDS als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van 35 euro exclusief omzetbelasting.

10. Ingeval van niet-tijdige betaling is VDS (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

11. Ieder bedrag dat van u wordt ontvangen, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die VDS op u mocht hebben ten aanzien van welke VDS niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van u wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van al eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 3.8 en 3.9

12. Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van VDS wiens producten u hebt besteld. Standaard verpakkings- en verzendkosten bedragen twaalf euro en vijfenzeventig cent (€ 12,75) exclusief BTW.

13. Bij een bestelling onder de honderd euro (€ 100,-) excl. BTW zal er een bijdrage in de order en verzendkosten worden bijgevoegd van negen euro en vijfenzeventig cent (€ 9,75). Bij bestellingen boven de honderd euro

(€ 100,-) vervalt deze toeslag.

14. Leveringen buiten Nederland worden altijd belast met de daarbij horende verzendkosten voor het betreffende land.

15. De door VDS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met VDS verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij VDS cq haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

2. De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan u door VDS ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder VDS haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Koper mag de merken van VDS Evenement & Show B.V. niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

6. Reclames en aansprakelijkheid

1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u VDS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VDS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan VDS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor de retourzendingen voor uw rekening komen.

4. VDS is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hierdoor worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

5. VDS is verantwoordelijk voor de door hem, getoonde en geleverde producten en de levering hiervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal VDS Evenement & Show B.V. het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het product.

6. Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type, scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van VDS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waarvoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald. De totale aansprakelijkheid van VDS zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal tweeëntwintig honderd euro (€ 2200,-). Aansprakelijkheid van VDS voor indirecte schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust VDS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VDS dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

7. Bestellingen / communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VDS, dan wel tussen VDS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VDS, is VDS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VDS.

8. Garantie

1. VDS is aansprakelijk voor schade die voorkomt bij de goederen die aan de koper tijdens de garantieperiode worden geleverd, mits deze schade niet is veroorzaakt door incompetent gebruik als bijvoorbeeld het negeren van instructies die door ons worden verstrekt. Onze garantie is beperkt tot kostenloze reparaties of vervanging van defecte goederen (of delen van hen) en is onderworpen aan onze beoordeling. VDS geeft geen langere garantie op goederen, of delen daarvan, dan de garantie die aan ons door onze leveranciers worden gegeven.

2. De standaard garantieperiode voor alle goederen is beperkt tot één jaar, met de factuurdatum als datum van verwijzing. Indien de koper gebruik wenst te maken van onze garantie, dient deze te allen tijde de originele factuur te overleggen. Zonder factuur verlopen alle rechten op garantie. Wij geven geen garantie af op lampen.

9. Overmacht

1. Indien VDS door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

3. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VDS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

10. Diversen

1. Wanneer door VDS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VDS deze Voorwaarden soepel toepast.

2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met VDS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VDS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11. Toepasselijk recht

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter binnen Nederland.

Sinds 1978 is licht, geluid, beeld en special-effects onze passie

We kunnen onze klanten totaal ontzorgen op dit gebied. Het ontwerpen, leveren én installeren van audiovisuele installaties in conferentiecentra, scholen, discotheken, boardrooms, theaters en kantines is onze specialiteit!